ŹDRÓDŁO FINANSOWANIA

Projekt: „W kierunku nowego zatrudnienia - program outplacement w województwie łódzkim” oraz strona internetowa www.wkierunkuzatrudnienia.pl współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i  modernizacyjnych w regionie.

 

W Projekcie można skorzystać z następujących form wsparcia:

a) szkolenie i poradnictwo zawodowe – obowiązkowo dla każdego BO

b) poradnictwo psychologiczne

c) pośrednictwo pracy

d) staż/praktyka zawodowa

e) subsydiowane zatrudnienie

f) bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających podjąć działalność gospodarczą (doradztwo, szkolenia, przyznanie środków finansowych, wsparcie pomostowe)

 

Udział w Projekcie jest bezpłatny.

 

 

Link do Portalu Funduszy Europejskich: ww.efs.gov.pl